fbpx
2018-05-25

Privatumas

UAB „INTELLECTUS KALBŲ CENTRAS“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Šiuo dokumentu mes išsamiai informuojame Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis susitinkant asmeniškai, telefonu, elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar Interneto svetainėje) ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu.

Mums svarbi Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumas.

Ši asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) skirta informuoti Jus kaip mes savo įmonėje renkame ir naudojame Jūsų pateiktais ar mūsų kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis. 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais. 

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats, arba kurią gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Tai gali būti jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija, informacija apie Jūsų su mumis sudarytas sutartis ir jų vykdymo istorija, naudojimosi mūsų paslaugomis (tiesiogiai ar internetu ar bet kokiomis kitomis priemonėmis) duomenys, mokymosi pažanga, lankomumas ir kt.

Duomenų subjektas (Jūs) – tai fizinis asmuo (klientas, jo atstovas, šeimos narys ir pan.), kurio asmens duomenis mes gauname ir toliau naudojame. 

Įmonė – tai UAB „Intellectus kalbų centras“. 

Interneto svetainė, tinklapis – tai Įmonės tinklapis bei vartotojų paskyra su mokymo medžiaga. 

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose. 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija 

Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašytume kreiptis į Įmonės duomenų apsaugos pareigūną telefonu +37068501923, el. paštu info@intellectus.lt, arba paštu, adresu Laisvės pr. 88, Vilnius.

Kokius duomenis apie Jus renkame? 

Mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis: 

Pagrindinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, e. pašto adresas, adresas, jūsų atstovaujamo asmens (vaiko) vardą, pavardę, gimimo datą; 

Identifikavimo duomenis, tokius kaip IP adresas, bei kita naršymo informacija, įskaitant duomenis apie tai, kada buvo prisijungta prie mūsų Interneto svetainės; 

Duomenis apie anglų kalbos žinias ir kursų lankomumą, tokius kaip anglų kalbos testo duomenys, priskyrimas prie anglų kalbos žinių lygio, Įmonėje lankytų kursų lankomumą, kursų laiką, išduotus sertifikatus ir pan.;

Duomenis apie Jūsų atsiskaitymus ir finansinius įsipareigojimus įmonėje pagal sudarytas su Įmone sutartis, tokius kaip įsipareigota mokėti už kursus suma, sumokėta suma, skola, įmonė, kurioje dirbate, kai sutartis su mumis sudaroma jūsų įmones vardu, jūsų atstovaujamas asmuo, kai mokate už vaiką ar kitą asmenį. 

Svarbu: mes nerenkame kitų specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, duomenų apie lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją, nebent Jūs ar Jūsų kontrahentai atskleidžia juos ir prašo į juos atsižvelgti, manydami, kad tai padės mums geriau pasiekti bendrų tikslų (pavyzdžiui, kad esate ne lietuvių kilmės ir prašote bendrauti su jumis ne lietuviškai). 

Svarbu: Jeigu jūs pateikiate mums kitų su jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte gauti šių asmenų sutikimą ir supažindinti juos su šia Politika. Jūs prisiimate atsakomybę už šiuos asmenis. Mes taip pat galime rinkti Jūsų asmens duomenis, jei Jūs esate susiję su mūsų klientais – juridiniais asmenimis, kuriems teikiame paslaugas, pavyzdžiui, jei esate: 

• Įmonės vadovas; 

• Įmonės atstovas, veikiantis pagal įgaliojimą 

• Įmonės finansininkas 

• Įmonės darbuotojas 

Kokiais tikslais mes renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis? 

Mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs pats, arba kuriuos gauname iš kitų šaltinių. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais: 

Kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę ir su Jumis susisiekti, mes renkame Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, adresą, telefono ryšio numerį, e. pašto adresą ir kitus kontaktinius duomenis. Asmens kodas mums reikalingas, nes tai vienintelis identifikatorius, leidžiantis individualiai identifikuoti asmenį ir kuris nesikeičia, nes mes turime klientų su vienodais vardu ir pavarde, o adresas ar telefono numeris dažnai pasikeičia, todėl šių duomenų gali neužtekti asmens identifikavimui. 

Kad galėtume Jus konsultuoti ir įvertinti Jūsų poreikius bei suteikti tinkamas paslaugas, mes renkame informaciją apie Jūsų anglų kalbos žinias, jūsų patirtį įgyjant anglų kalbos žinias, jūsų amžių, jūsų tikslus mokytis anglų kalbos, jūsų laisvą laiką, kurį galite skirti anglų kalbos žinioms tobulinti. 

Kad galėtume Jus konsultuoti, Jums teikti paslaugas ir tinkamai vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus, o taip pat vykdyti pareigas, nustatytas teisės aktuose, mes naudojame duomenis apie Jūsų su mumis sudarytus sandorius bei informaciją, kurią gauname Jums naudojantis mūsų paslaugomis. Tam tikrais atvejais šiuo tikslu mes automatiniu būdu analizuojame Jūsų naudojimosi paslaugomis įpročius (pavyzdžiui, kad galėtume tinkamai informuoti Jus apie paslaugos teikimo sutrikimus, apie neįvyksiančias pamokas, kad galėtume pristatyti paslaugų patobulinimus arba naujas panašias paslaugas ar produktus ir pan.). Jei turite klausimų arba Jūsų netenkina tai, kaip mes vykdome savo įsipareigojimus Jums, prašome nedelsiant mus informuoti. 

Kad gerintume savo teikiamų paslaugų kokybę. Šiuo tikslu mes automatiniu būdu analizuojame Jūsų asmens duomenis, įskaitant informaciją apie Jūsų užsakytas pas mus paslaugas ir naudojimąsi jomis, t.y., tai, kokius kursus ir kada jūs įsigijote pas mus ir kaip juos lankėte. Mes renkame ir analizuojame šiuos Jūsų duomenis dėl vidinių tikslų, pavyzdžiui, audito, duomenų analizės ar tyrimų, kurie padėtų teikti ir gerinti mūsų elektronines platformas, turinį ir paslaugas. Mes renkame ir analizuojame šiuos Jūsų duomenis siekdami stebėti ir analizuoti mūsų produktų ir paslaugų tendencijas, naudojimą ir veiklą, norėdami suprasti, kurios mūsų produktų ir paslaugų dalys yra pačios įdomiausios vartotojams ir pagerinti mūsų paslaugas, elektronines platformas bei jų turinį. 

Šios Jūsų asmeninės informacijos naudojimas mums padeda valdyti, tobulinti ir vystyti mūsų paslaugas bei mažinti mūsų siūlomų paslaugų teikimo sutrikimus. Tai taip pat leidžia aktualizuoti ir palengvinti mūsų bendravimą ir jį labiausiai pritaikyti asmeniškai Jums. Analizuodami Jūsų patirtį, susijusią su mūsų produktų ir paslaugų naudojimu, mes labiau suprantame tai, ko Jums reikia, o tai mūsų veiklą padaro veiksmingesnę ir naudingesnę. 

Kad galėtume siųsti bendrojo pobūdžio tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, mes renkame ir naudojame Jūsų vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą. 

Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, prašome nedelsiant mus informuoti. 

Kad galėtume su Jumis bendrauti, be kita ko: 

• atsakyti į Jūsų klausimus ir prašymus dėl paslaugų teikimo, taip pat gauti Jūsų atsiliepimus; 

• siųsti svarbius pranešimus, pavyzdžiui, dėl kursų neįvykimo, dėl naujų kursų, šios Politikos ar kitų dokumentų pasikeitimo; ir 

• siųsti techninius pranešimus, atnaujinimus, įspėjimus dėl saugumo, palaikymo ir administracines žinutes, mes tvarkome Jūsų kontaktinius duomenis ir gautų bei išsiųstų pranešimų turinį. 

Kad pasiteirautume Jūsų nuomonės dėl mūsų paslaugų kokybės mes renkame ir naudojame Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį. Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami šiuo tikslu, prašome nedelsiant mus informuoti. 

Kas mums suteikia teisę gauti ir naudoti jūsų asmens duomenis? 

Jūsų asmens duomenis gauname ir naudojame esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų: 

• Jūs ketinate sudaryti ar sudarėte sutartį su mūsų Įmone; 

• Jūs davėte sutikimą (tame tarpe ir žodžiu, internetu ar kitais aiškiai išreikštais būdais); 

• Asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų pagrindu; 

• Siekiant mūsų teisėtų interesų, tokių kaip, pavyzdžiui: 

– siekiant gerinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti mūsų veiklos nuoseklumą ir tvarumą, Jums teikiamų paslaugų visapusiškumą ir atitikimą Jūsų lūkesčiams bei maksimalų Jūsų pasitenkinimą mūsų paslaugomis; 

– siekiant pareikšti ir apginti teisinius ieškinius, bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti. 

Svarbu: jei nepateiksite mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir/ar įvykdyti sutartį, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, mes negalėsime Jums suteikti paslaugų. 

Iš kur gauname jūsų asmens duomenis? 

Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate kai kreipiatės dėl mūsų paslaugų ir jomis naudojatės, pildote duomenų anketas atlikdami tesą, registruodamiesi telefonu ar tinklapyje, teikiate prašymus ar pretenzijas, taip pat kuriuos užfiksuojame Interneto svetainėje. Mes taip pat galime gauti Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių: 

• Iš fizinių asmenų, kai jie pateikia sutuoktinių, vaikų, kitų giminystės ar svainystės ryšiais susijusių asmenų, bendraskolių, laiduotojų, užtikrinimo priemonių davėjų ir pan. duomenis; 

• Iš mums skirtų ar fizinių ar juridinių asmenų, vykdant sutartinius ar teisės aktų reikalavimus, mums pateiktų dokumentų; 

• Iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, finansininkas ir pan; 

• Iš partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie mus pasitelkia Jums teikdami paslaugas. 

Mes galime rinkti Jūsų asmeninę informaciją stebėdami mūsų technologinius įrankius ir paslaugas, be kita ko, susirašinėjimą elektroniniais laiškais, siunčiamais iš ar į Įmonę. Kitu atveju, informaciją apie Jus renkame ir generuojame, kai ją mums pateikiate, pavyzdžiui, prisiregistravę ar pateikę atsiliepimą elektroninėmis priemonėmis. 

Mes galime apjungti turimą informaciją apie Jus, gautą iš įvairių šaltinių. 

Kam teikiame jūsų asmens duomenis? 

Mes teikiame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti: 

• teisėsaugos institucijoms, kitiems registrams bei valstybės institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus; 

• Įmonėms, teikiančioms pranešimų persiuntimo, tiesioginės rinkodaros, renginių organizavimo ir susijusias paslaugas; 

• Bendrovėms, kurios vykdo arba administruoja lojalumo programas; 

• Mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams; 

• Teismams, tribunolams, arbitrams ar kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms; 

Mes šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui taip pat pasitelkiame šiuos duomenų tvarkytojus: duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančias įmones, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones. Mes šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui galime pasitelkti kitus paslaugų teikėjus. Mes siekiame, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įstatymų, Politikos bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų. Mūsų, kaip duomenų valdytojo, ir konkretaus duomenų tvarkytojo santykiai, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, nustatomi rašytinėje sutartyje arba raštu išdėstytose sąlygose. Paprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau Jūsų asmens duomenis galime perduoti už ES / EEE ribų, pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties sudarymui ir vykdymui arba jeigu davėte sutikimą tokiam perdavimui. Jūsų asmens duomenis perduodame už ES /EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių: 

• Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą; 

• Jungtinėse Amerikos Valstijose esantis duomenų gavėjas yra sertifikuotas pagal ES ir JAV susitarimo, vadinamo „privatumo skydu“, reikalavimus; 

• Yra sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas, 

• Laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. 

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis? 

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai, pavyzdžiui: 

• Duomenis, surinktus teikiant paslaugas, tvarkome tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, ir saugome dar 10 metų po to, kai nustojate jomis naudotis; 

• Tiek, kiek būtina dokumentų archyvavimo tikslais laikantis teisės aktų nustatytų terminų; 

• Visais atvejais duomenų nebesaugome po jūsų prašymo juos panaikinti, jei jie nebėra būtini administravimo veiksmams pabaigti (pavyzdžiui, galutiniam atsiskaitymui). 

Tinklapio slapukai 

Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu. 

Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais: kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis įasmeninta Svetaine); kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius; paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei; tiksliniam rinkodaros orientavimui. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai: 

• būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui: DFP, Adform, Gemius statistika, Google Analytics. 

• funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį: Google optimize, Gemius panelė. 

• statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai: Chartbeat, TNS Metrics, HotJar, Yandex.Metrica.

• tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti: FB pixel, Google Tag Manager. 

Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti, priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html. Kai kuriais atvejais, ypač jei išjungsite techninius ir funkcinius slapukus, nesutiksite su slapukais ar juos ištrinsite, gali sulėtėti naršymo internete sparta, būti apribotas tam tikrų Svetainės funkcijų veikimas, blokuota prieiga prie Svetainės. 

Kiek saugi yra jūsų asmeninė informacija? 

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo, internetu, elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Įmonės, todėl turėtumėte būti atsargūs teikdami mums konfidencialią informaciją. 

Kokios yra jūsų teisės? 

Jūs turite šias teises: 

• teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis; 

• teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis; 

• teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas; 

• teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis; 

• teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų; 

• teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats/pati ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu); 

• teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui; 

• teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt). 

Kaip Jūs įgyvendinsite savo teises? 

Mes dedame visas pastangas, kad įgyvendintume Jūsų teises ir atsakytume į Jums iškylančius klausimus dėl šioje Politikoje pateikiamos informacijos. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau – Prašymas) Jūs galite pateikti e. paštu info@intellectus.lt, paštu adresu laisvės pr. 88, Vilnius, arba atvykus į artimiausią Įmonės padalinį. 

Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos. 

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų Prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai Jus informuodami raštu. 

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės? 

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų: 

• Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas). 

• Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas). 

• Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas). 

• Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas). 

• Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas). 

• Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas). 

Mūsų įsipareigojimai 

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes įsipareigojame: 

• Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais. 

• Netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 

• Tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas. 

• Užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys. 

• Tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

• Būti atsakingais už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje įtvirtintų principų, ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi. 

• Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas. 

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai 

Ši Politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius. Apie pakeitimus mes pranešime interneto svetainėje www.intellectus.lt ir kitomis priemonėmis. 

UAB „Intellectus kalbų centras“ direktorius Andrej Ingelevič

 


< Grįžti į Naujienų puslapį